کس�? ر�? بخ�?ر (کس �?�?س�? �?رد ا�?را�?�? برا�? خا�?�?) 35 sec