شاب أ�?از�?غ�? �?ص�?ر بزاز�?ا أ�?�? �?�?س�?ا Sixty-nine sec